Завдання турніру юних географів - 2018 рік : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання турніру юних географів - 2018 рік

1. Згідно із Законом України «Про основні засади (стратегії) державної екологічної політики України», площа природно-заповідного фонду (ПЗФ) має бути збільшена до 15 % на 2020 р. Порівняйте ПЗФ території Подільської та Придніпровської височин. Поясніть «заповідну депресію» у центральному правобережжі Дніпра. На прикладі своєї місцевості вкажіть, як збільшити частку заповідності.

2.  Дев’яності роки ХХ ст. ООН оголосила Міжнародним десятиліттям зменшення стихійних лих. За іронією долі, на ці ж роки припала найбільша за історичний час кількість значних катастроф – 86. На початку ХХІ ст. ООН започаткувала Міжнародну стратегію зі зменшення стихійних лих. Які зміни, на вашу думку, потрібні нині у підходах до зменшення кількості цих природних явищ? Запропонуйте заходи щодо зменшення кількості стихійних лих в Україні.

3.  За останні роки значно зросла роль України на світовому ринку сільськогосподарської продукції на тлі постійного збільшення потреб людства у продовольстві. Поясніть причини цих економічних і геополітичних процесів та оцініть перспективи розвитку агробізнесу в Україні.

4.  Новий «Шовковий шлях» (Євразійський сухопутний міст) – транспортний коридор для переміщення залізничних вантажів і пасажирів суходолом від промислових центрів Китаю до Європи. Які зміни у світових економічних відносинах можуть відбутися в разі реалізації цього проекту? Оцініть перспективи участі України в цьому проекті.

5. У жителів країн, що живуть на берегах однієї річки існує вираз: «Ми п’ємо воду з однієї річки». Назвіть та поясніть переваги (недоліки) такого географічного положення.

6. У 1896 р. під час океанографічної експедиції геологом М. Андрусовим було відкрито сірководневу зону Чорного моря. Проблема походження цієї зони дотепер є предметом наукових дискусій. Яка з існуючих гіпотез, на вашу думку, найбільш вірогідна? У чому полягає небезпека існування такої зони? Запропонуйте шляхи використання цієї зони на користь господарства України.

7. Відомо, що мінеральні добрива є запорукою високих і сталих урожаїв. Схарактеризуйте географію виробництва мінеральних добрив в Україні, їх місце в структурі відповідної галузі. Поясніть, які чинники вплинули на розміщення підприємств галузі. Спираючись на природно-ресурсний потенціал України спрогнозуйте перспективи їх подальшого виробництва. З якими країнами доводиться конкурувати вітчизняним виробникам окремих видів добрив на світовому ринку?

8. Скільки країн у світі? Це запитання часто ставлять, очікуючи отримати однозначну відповідь. Але навіть на офіційному сайті ООН зазначено, що «відповідь на це запитання не входить до компетенції ООН». Поясніть, у чому ж річ? Ураховуючи активні політичні процеси на початку третього тисячоліття, спрогнозуйте кількісні та якісні зміни на політичній карті світу.

9.  Кольорова металургія України за роки незалежності не набула значного розвитку. Водночас у світі ця галузь набуває дедалі більшого значення. Чи є перспективи в майбутньому в української кольорової металургії? Які саме нові виробництва галузі можуть дістати розвиток? Наведіть аргументи «за» і «проти» перспектив розвитку галузі в Україні.

10. Екскурсійні тури в зону відчуження, до міст Чорнобиль та Прип’ять останнім часом стали звичайними. Водночас держава планує збудувати в зоні ЧАЕС сховище для відпрацьованого ядерного палива з трьох українських АЕС – Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської. А які альтернативні шляхи використання цієї території, на вашу думку, можуть доцільніше та безпечніше використати ці території?

11.  Екологічна архітектура, як напрям проектування, розвинулася в середині ХХ ст. Як відбувалась еволюція планувальних рішень в екологічній архітектурі в різних країнах світу в другій половині ХХ – на початку ХХI ст.? Як пов’язана екологічність в архітектурі з природними особливостями регіонів? Яким ви бачите майбутнє екологічної архітектури?

12. Загальновідомою нині для нашої країни є проблема функціонування Молочного лиману через передусім його висихання. Яких зусиль уже докладено державою та приватним бізнесом для відновлення лиману? Чому й досі не можна позбутися цієї проблеми? Запропонуйте власні шляхи рибогосподарського відновлення оптимального гідрологічного та гідробіологічного режимів та загального природоохоронного використання Молочного лиману.

13.  Загальновідомим є вислів: «Сільське господарство – локомотив української економіки». Які ще галузі національного господарства могли б стати «локомотивом»? Чи бачите ви серед цих галузей вітчизняне суднобудування? Проаналізуйте сучасний стан справ у цій галузі. Оцініть перспективи її розвитку для внутрішнього і зовнішнього ринків.

14. Близько третини усіх ґрунтів України еродовані. Назвіть причини поширення водної та вітрової ерозії на сільськогосподарських угіддях. Які наслідки ерозія ґрунтів має для гідрологічної мережі, рослинності і тваринного світу? Чи впливають ерозійні процеси на клімат, зокрема, на процеси глобального потепління?

15.  Останнім часом в країнах, що розвиваються – від Азії до островів у Карибському морі – спостерігають збільшення активності міжнародного туризму. Наведіть приклади позитивного й негативного впливу туризму на довкілля та економіку цих країн. Проаналізуйте наслідки його розвитку та висловіть думку щодо того, чи ця галузь завжди є рушієм прогресу в країнах, що розвиваються. Запропонуйте шляхи зменшення негативного навантаження туризму на навколишнє середовище.

16. Припустімо, що Всесвітній банк готовий надати кредит для вкладення капіталу в підприємство однієї з галузей промисловості України. Визначте галузь, підприємство якої ви збираєтеся побудувати. Оберіть місце для спорудження підприємства з таким розрахунком, що ви змогли б повернути кредит та отримати прибуток. Для цього проаналізуйте фактори розміщення підприємств обраної галузі та вивчіть її географію. Результати проведеної роботи слід надати у вигляді картосхеми, на якій покажіть розташування майбутнього підприємства і виробничі зв’язки (надходження сировини, енергії та постачання готової продукції).

17. Гірські райони, що охоплюють значні площі нашої планети, відіграють велику роль у житті людства. Сформулюйте основні принципи господарського освоєння гірських районів земної кулі. Проілюструйте це конкретними прикладами.

18. На топографічних картах незалежно від масштабу наносять ізобату 200 м. Яке наукове та практичне значення має це для господарського розвитку певної території? Наведіть приклади.

19. У Світовому океані розростаються «марсіанські ділянки» –  без водоростей, риб, молюсків. Відомо, що у екваторіальних водах Тихого океану близько 85 % водного простору – це пустелі під водою. Наразі вчені пророкують ще одну глобальну проблему – опустелювання Світового океану! А ви згідні з таким передбаченням?

20. Токсичні відходи – отруйні відпрацювання виробництва, що негативно впливають на стан здоров’я людини та інших живих істот. У чому особливості збереження і знешкодження токсичних відходів? На конкретних прикладах покажіть реалізацію успішних проектів із захоронення небезпечних промислових відходів з рекультивацією хвостосховищ в різних країнах світу.

21. Менталітет (від лат. Mental – розум, розумовий) – система переконань, уявлень і поглядів індивіда або суспільної групи, відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь. Поясніть, яким чином вивчення менталітету народу, що проживає на певній території, впливає на розуміння взаємозв’язків природи, історії, культури і соціуму.