Завдання Турніру юних географів- 2012 рік : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання Турніру юних географів- 2012 рік

 • Чи можна вважати цілком обґрунтованим проведен­ня меж природних зон на карті України? Як зміню­валися ці межі впродовж останніх 5000 років і чого слід чекати в наступні 50 років?
 • Однією із загальних закономірностей розвитку гео­графічної оболонки є ритмічність. Як враховується ця закономірність у суспільно-географічних дослі­дженнях?

Л. М. Булава, м. Полтава

 1. З 1978 р. рівень Каспійського моря підвищується че­рез зміну клімату в межах його басейну та акваторії. До 2010 р. рівень моря досяг абсолютної відмітки -27,2 м. Оцініть економічні та екологічні наслідки підняття рівня води Каспію.

Т. В. Ончева, м. Горлівка, Донецька обл.

 1. Нинішні трансформації в географії характеризують­ся народженням так званої інженерної географії, що має два основних напрями досліджень — конструк­тивний та природоохоронний. Поясніть їх сутність. Наведіть приклади застосування географічних знань для вивчення і прогнозування техногенних змін гео­графічного середовища, ландшафтної оболонки Зем­лі в цілому?
 2. Останнім часом почастішали стихійні явища в лі­тосфері, атмосфері, гідросфері Землі. Назвіть їх. Поясніть причини виникнення та визначте райони максимальної локалізації стихійних явищ. Запро­понуйте правила гарантування безпеки людей під час стихійних лих.

Г. Ш. Уварова, м. Київ

 1. Схарактеризуйте географію поширення «соціального сирітства» в Україні, соціально-економічні чинники виникнення. Спрогнозуйте тенденції трудової мігра­ції українців.

Т. Д. Магалецька, м. Житомир

 1. У багатьох країнах Європи відбувається процес урба­нізації. Визначте її причини і наслідки. Доведіть або спростуйте те, що урбанізація має місце в Україні.
 2. У деяких віддалених куточках світу збереглися пле­мена, які майже не мають контактів зі світом. Вла­да країн, в яких є такі племена, обмежує доступ до районів їх проживання. Чи правильною є такапо-літика, чи все ж слід «цивілізувати» ці племена?

Р. Р. Сливка, м. Івано-Франківськ

 1. Сучасні принципи найменування та перейменуван­ня географічних назв в Україні: аргументи «за» і «проти».

Л. І. Зеленська, м. Дніпропетровськ

 1. Віртуальні туристичні маршрути: переваги та недо­ліки порівняно з реальними маршрутами.

Л. І. Зеленська, м. Дніпропетровськ

 1. Доведіть чи спростуйте твердження: «Розвиток транспортної інфраструктури є рушійною силою всієї економіки».

Т. Г. Гільберг, м. Хмельницький

 1. Картографічний метод дослідження є одним з го­ловних у географії. Проведіть власне дослідження своєї області за картами навчального атласу, не ви­користовуючи інші джерела інформації.
 2. Електронні карти містять значно більше інформа­ції, ніж паперові. У яких сферах діяльності їх ви­користовують? У чому їх переваги та недоліки?

Л. М. Даценко, м. Київ

 1. Схарактеризуйте основні наслідки орбітального руху Землі. Чи може людина змінити тривалість пір року? Обґрунтуйте свою відповідь.

М. М. Мельнічук, Луцьк

 1. Гігрограф, встановлений у міжгірській долині ма­сиву Чорногора в Українських Карпатах, фіксує в окремі дні відносну вологість понад 100%. Чим це можна пояснити? Чи можна спостерігати таке явище в інших ПТК географічної оболонки?

Й. Р. Гілецький, м. Івано-Франківськ

 1. Україна за «індексом щасливої планети» у хвості спис­ку держав світу. Як зміна якості ландшафтів може вплинути на місце нашої держави в цьому списку?
 2. Система відліку часу — проблема для усього світу до­нині. Чому і як її раціонально вирішити в Україні?

Н. В. Муніч, м. Київ

 1. Окремі країни світу протягом останніх 20 років змінили форму адміністративно-територіального устрою з унітарної до федеративної. З'ясуйте чин­ники такого процесу і спрогнозуйте, які країни і чому можуть стати федераціями.
 2. Окремі науковці вважають, що Європейський Союз сьогодні — типовий приклад конфедеративного державного утворення. Доведіть чи спростуйте це твердження.

О. Є. Афанасьєв, м. Дніпропетровськ

20 У світі є хвороби, що викликають епідемії. Дедалі частіше з'являються прогнози пандемії. Поясніть, які географічні чинники впливають на поширення цих хвороб.

Н. О. Роскос, м. Одеса