Завдання Турніру юних географів- 2013 рік : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання Турніру юних географів- 2013 рік

    1. Міжнародний стратиграфічний комітет (МСК) наприкінці 2000 р. прийняв рішення вважати час з початку другого кварталу 2001 р. новим геологічним періодом у складі кайнозойської ери. Період назвали п'ятеричним (Р), або техногеном. Тепер усі держави зобов'язані кожні 5 років подавати до МСК звіт про об­сяги здійснених гірничих робіт, які за складом породи, у якій кількості і звідки переміщені, де ними утворені товщі п'ятеричних, або техногенових, відкладів. Що, на вашу думку, спонукало вчених до такого рішення? Де в Україні найпоширенішими є техногенові відкла­ди? Який їх склад, походження?

2. Оцініть географію піратства минулого і сучас­ності. Порівняйте райони найбільшої активності мор­ських розбійників, причини виникнення, масштаби діяльності. Укажіть методи і способи боротьби з цим небезпечним явищем.

3.  У 2000 р. у підручнику «Економічна і соціальна географія України» Федір Дмитрович Заставний, зо­крема, писав: «Поява на політичній карті Європи ве­ликої незалежної України змінила геополітичні реалії Європи та світу. Це зумовлено тим, що наша країна має значний високоосвічений потенціал, великі мож­ливості промислового і сільськогосподарського роз­витку, а також вигідне географічне положення». Як можна прокоментувати твердження автора з висоти сучасності?

 4. Порівняйте суть понять: природне середовище та середовище життя людства. Як, на вашу думку, можна оцінити комфортність природного середовища та якість середовища життя людства?

 5. Відомо, що Америку відкривали неодноразово (вікінги, Колумб, полінезійці...). З 1421 р. ще один народ веде суперечку щодо пріоритету Колумба - ки­тайці. Вагомим доказом є карта 1763 р. - копія карти 1418 р., на якій уже зображені Північна та Південна Америка. Кому з відкривачів ви надаєте перевагу від­криття? Обґрунтуйте свою думку.

6. Складіть прогноз змін соціально-економічного розвитку усього світу (транспортних мереж, зон аг­ропромислового виробництва, видобувної промисло­вості, умов життя населення тощо) за умов танення льодового покриву в Арктиці. Які країни виграють, а які програють від глобального потепління?

7. Китай за останнє 20-річчя вийшов на провідні позиції майже в усіх галузях економіки та за обсяга­ми ВВП. Обґрунтуйте, чи можна країну відносити до розвинутих або високорозвинутих країн світу.

 8. Існує вислів: «Найближчий космос ми знаємо краще, ніж глибини Світового океану». Чи вважаєте ви це твердження правильним? Чи потрібні людству дослідження Океану? Які саме дослідження мають стати пріоритетними?

 9. Піщана коса Арабатська стрілка - унікальна акумулятивна форма рельєфу, природа якої потребує охорони. 3 іншого боку, це перспективний район розвитку рекреації і освоєння корисних копалин, зо­крема природного газу, на шельфі Азовського моря. Запропонуйте власний проект раціонального приро­докористування в межах цієї території.

   10. Чи можна вважати, що ноосфера - це єдиний вихід людства в наступну епоху свого розвитку, а не згасання? Свою думку обґрунтуйте.

   11. У 2012 р. відзначався ювілей видатного фла­мандського картографа Герарда Меркатора (1512 -1594). Він зробив значний внесок у розвиток карто­графічної науки. Які його відкриття використовуються й донині?

 12. Стародавні карти демонструють рівень геогра­фічних знань тієї епохи. Дослідіть і проілюструйте розвиток географічного освоєння світу за стародав­німи картами.

13. Як відомо, на території Антарктиди розташо­вано найбільше підльодове озеро «Восток». Запропо­нуйте проект проникнення крізь льодовикову товщу приладів заради відбору проб води. Проби необхідно взяти так, щоб захистити озеро та проби від контакту з сучасною атмосферою.

14. Ще більш як 100 років тому відомий літера­турний герой Жак Паганель висловлював велике за­цікавлення майбутнім географії, а саме тим фактом, що на Землі скоро не буде чого відкривати. Чи не втратила наука про Землю свого минулого значення, чи не вичерпала своїх можливостей?

15. Якось на пляжі State Beach на узбережжі Son Onofre відпочивальниця знайшла камінці. Вона їх по­клала до кишені, де вони раптом спалахнули і завдали їй опіків. Що могло спричинити спалах камінців, зна­йдених на популярному океанічному узбережжі?

16. Яка мотивація у держав, що висловили тери­торіальні претензії в Антарктиді? Поясніть сучасний статус цієї частини світу. Чи можливою є його зміна в майбутньому?

17. Доведіть чи спростуйте думку окремих учених про те, що сільське господарство буде «локомотивом» економічного розвитку України в майбутньому.

18.  Висвітліть значення, розвиток і зміни геопросторової організації нафтової промисловості сві­ту у XX - XXI ст. Проілюструйте стан, проблеми і перспективи розвитку малої гідроелектроенергетики в Українських Карпатах.

19. Історія людства є передусім історією народів, а процес становлення незалежних держав є основним процесом, що сформував сучасну політичну карту сві­ту. Назвіть народи світу, які й досі не мають власної державності. Які проблеми культурного, економічного і політичного характеру виникають у країнах, де про­живають представники таких народів?

 20. Проблема утилізації відходів стає для України дедалі актуальнішою, оскільки країна є європейським «лідером» за кількістю відходів на душу населення. По­кажіть шляхи розв'язання цієї проблеми на прикладі інших країн світу, запропонуйте власне розв'язання її для України.